3 رتبه عضویت که بر اساس حجم سفارشات مشتری به آنها داده می شود و براساس آن می توانند در سفارشات بعدی از امتیازاتشان استفاده کنند. 

رتبه برنز: اگر مجموع سفارشات شما از ابتدای عضویتتان به 1 میلیون تومان برسد، همواره 5% از حجم سفارشهایتان به کیف پول شما واریز می گردد و می توانید آن را برداشت کنید و یا در خریدهای بعدی استفاده کنید.

رتبه نقره: اگر مجموع سفارشات شما به عدد 5 میلیون تومان برسد، همواره 10% از حجم سفارشهایتان به کیف پول شما واریز می گردد.

رتبه طلا: اگر مجموع سفارشات شما به عدد 10 میلیون تومان برسد، همواره 15% از حجم سفارشهایتان به کیف پول شما واریز می گردد.

اعضای باشگاه مشتریان با ثبت نام در سایت مبلغ 50.000 ریال اعتبار در کیف پولتان شارژ می شود.

عضویت باشگاه مشتریان